Browse Baby Names By Origin

Sanskrit Names

Gender: Origin:
Name Gender Origin Meaning Rating
Kripanyu Boy Sanskrit Praiser of God
Krishanga Boy Sanskrit Thin-bodied
Krishna Both Sanskrit Black
Kritnu Boy Sanskrit Skillful
Krivi Boy Sanskrit N/A
Kriya Girl Sanskrit Religious or pur...
Kriyaa Girl Sanskrit Religious or pur...
Kuber Boy Sanskrit Lord of divine t...
Kubera Boy Sanskrit Lord of divine t...
Kuchela Boy Sanskrit Badly clothed
Kumar Boy Sanskrit Youthful
Kumara Boy Sanskrit Youthful
Kumaree Girl Sanskrit Youthful
Kumari Girl Sanskrit Youthful
Kumud Boy Sanskrit Earth's delighter
Kumuda Boy Sanskrit Earth's delighter
Kumudini Girl Sanskrit The white night ...
Kunal Boy Sanskrit Lotus
Kunala Boy Sanskrit Lotus
Kundalini Girl Sanskrit Having coils
Kundini Girl Sanskrit Jasmine-like
Kunja Boy Sanskrit Thicket
Kunti Girl Sanskrit N/A
Kurundi Boy Sanskrit N/A
Kushal Boy Sanskrit Skillful; clever
Kushala Both Sanskrit Skillful; clever
Kushalin Boy Sanskrit Having skillfuln...
Kushalini Girl Sanskrit Having skillfuln...
Kusum Boy Sanskrit Flower-like; blo...
Kusuma Both Sanskrit Flower-like; blo...