Browse Baby Names By Origin

Russian Names

Gender: Origin:
Name Gender Origin Meaning Rating
Vlad Boy Russian Rule
Vladislava Girl Russian Glorious rule
Wiesia Girl Russian All glory
Wieska Girl Russian All glory
Wieslawa Girl Russian All glory
Yakov Boy Russian Supplanted; held...
Yefrem Boy Russian Fruitful
Yuri Both Russian Earth worker
Yuriy Boy Russian Earth worker
Zaria Girl Russian Sunrise
Zarya Girl Russian Sunrise
Zembla Girl Russian Land
Zhora Boy Russian Earth worker