Browse Baby Names By Origin

Russian Names

Gender: Origin:
Name Gender Origin Meaning Rating
Arseni Boy Russian Manly
Artemi Boy Russian Devotee of Artemis
Avgust Boy Russian Venerated
Dima Girl Russian Torrential rain
Dimah Both Russian Torrential rain
Dimitri Boy Russian Earth mother
Dmitriy Boy Russian Earth mother
Feodor Boy Russian Gift from God
Feodora Girl Russian Gift from God
Foka Boy Russian Of Phocaea
Foma Boy Russian Twin
Fyodor Boy Russian Gift from God
Fyodr Boy Russian Gift from God
Gala Girl Russian Calm
Galechka Girl Russian Calm
Galia Boy Russian Calm
Galina Girl Russian Calm
Galiya Girl Russian Calm
Galya Girl Russian Calm
Gania Both Russian Garden of God
Ganya Both Russian Garden of God
Gavriil Boy Russian God is my might
Geni Boy Russian Well born
Georgi Boy Russian Earth worker
Georgiy Boy Russian Earth worker
Gera Both Russian Brother
German Boy Russian Brother
Gosha Boy Russian Earth worker
Grigori Boy Russian Watcher
Halina Girl Russian Calm