Browse Baby Names By Origin

Croatian Names

Gender: Origin:
Name Gender Origin Meaning Rating
Andelko Boy Croatian Messenger
Andro Boy Croatian Man, warrior
Ante Boy Croatian N/A
Anto Boy Croatian N/A
Antun Boy Croatian N/A
Baldo Boy Croatian God or Lord prot...
Demetrjusz Boy Croatian Earth mother
Drazan Boy Croatian Treasured; preci...
Dubravko Boy Croatian Oak grove
Franjo Boy Croatian From France
Goran Boy Croatian Muntain dweller
Grgur Boy Croatian Watcher
Jadranka Girl Croatian From Hadria
Jadranko Boy Croatian From Hadria
Jozo Boy Croatian He will enlarge
Mare Girl Croatian Uncertain, maybe...
Marija Girl Croatian Bitter
Miho Boy Croatian Who is like God?
Mihovil Boy Croatian Who is like God?
Nada Girl Croatian Hope
Nikola Boy Croatian Victory of the p...
Pavao Boy Croatian Small; humble
Petar Boy Croatian Stone
Toma Boy Croatian Twin